Whos online

We have 1 guest online

ศิลปะ PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

 

 

kai

 

  นายอลงกรณ์  สุทธิประภา

     ครู คศ.2 

  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

chonikanนางสาวชนนิกานต์ พันภักดี
ครู คศ.2 

 

IMG

 นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์
ครู คศ.1 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai