Whos online

We have 1 guest online

ภาษาไทย PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

nidnoy

 

 นางสาวทิพย์อุดม  แปยอ

     ครู คศ.2 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

krukeaนางปิยะมาศ ทักษะวรบุตร
ครู คศ.2 

 

mew

 นางสาวเกศสุดา จุฬานนท์
ครู คศ.1 

no_picture

 

 นางสาวภัททิยา โงะบุดดา
ครูอัตราจ้าง 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai