Whos online

We have 3 guests online

ประวัติโรงเรียน PDF Print E-mail

        โรงเรียนฝางวิทยายน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ 9 บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก 21 กิโลเมตร ตามถนนมลิวรรณ (สายขอนแก่น - ชุมแพ) มีพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 38 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา  มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

      โรงเรียนฝางวิทยายน ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตที่ตั้งดังต่อไปนี้ 

                                  ทิศเหนือ                ติดกับถนนมลิวรรณ

                                  ทิศใต้                   ติดกับถนนสาธารณะ

                                  ทิศตะวันออก          ติดกับวัดศรีปทุมวนาราม

                                  ทิศตะวันตก            ติดกับโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

 

                                            ปรัชญาของโรงเรียน

                                             ความประพฤตินำหน้า

                                                  กีฬาโดดเด่น

                                               วิชาเป็นมนต์ขลัง

                                              เสริมส่งให้สมบูรณ์

 

                                             คติพจน์ประจำโรงเรียน

                                                 สติม โต สทา ภทุทํ

                                            ผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ

 

                                                สีประจำโรงเรียน

                                                  สีน้ำเงิน สีขาว

                                 "สีน้ำเงิน" หมายถึง   ความหนักแน่น มั่นคง

                                 "สีขาว"    หมายถึง   ความบริสุทธิ์

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai