Whos online

We have 4 guests online

สังคมศึกษา PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

pat

 

 นางสุพัฒน์  นาทัน

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

watcharaponนางสาววัชราพร ศรีเมืองบุญ
ครู คศ.3 

 

thongmak02

 นายทองมาก ดอนอ่อนเบ้า
ครู คศ.3 

chalekron

  นางสาวชลีกร ชาเคน

ครู คศ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai