Whos online

We have 1 guest online

ภาษาต่างประเทศ PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

ked

 

 นางกัลยาณี  จอมพลาพล

     ครู คศ.2 

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

17aupoonนางอัมพร โพเทพา
ครู คศ.3 

 

18kanyanee

 นางกัลยาณี ตาหล้า
ครู คศ.3

 

14mariwan

นางสาวมานิศา  ราชวงษ์

ครู คศ.3

 

nang

นางสาวธิดารัตน์  แห่งสันเทียะ

ครู คศ.2

 

nopนางสาวสุธาสินี  บุญเถื่อน
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) 

 

kik

 นางสาวธนจันทร์รัตน์ สุชารัตนวดี
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน) 

endrex

Mr.Endrex

ครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ)

   

 

 

   

      

   
     

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai