Whos online

We have 1 guest online

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

tom

 

 นายนัยสิทธิ์  นรเศรษฐฉัตร

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

arisukนายอริศักดิ์ เวชกามา
ครู คศ.3 

 

13Dr_warawan

 นางวราวรรณ จันทรานุวงศ์
ครู คศ.3 

chaipon

 

 นางชมัยพร โคตรโยธา
ครู คศ.3 

 

10lampai

 นางสาวลำไพ โพธิแลกุ
ครู คศ.3 

7bantitนายบัณฑิต นวนภูมิวัน
ครู คศ.3 

 

9kanjana

 นางกาญจนา พัดเพ็ง
ครู คศ.3 

suleerut01

 

 นางสาวสุรีย์รัตน์ สัชฌุกร
ครู คศ.3 

 

krunim

 นางสาวจิตติรัตน์ แหย่งบุดดา
ครู คศ.3 

chopaka

 

 นางสาวช่อผกา เชื้อสีนนท์ตรี
ครู คศ.1 

 

/adchara

 นางสาวอัจฉรา มีชำนะ
ครู ผู้ช่วย 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai