Whos online

We have 1 guest online

คณิตศาสตร์ PDF Print E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

komkum

 

 นางสาวคมขำ  พิมพ์บึง

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

kunnika002นางสาวกรรณิการ์ อาสนาทิพย์
ครู คศ.3 

 

haluethai

 นางหฤทัย อนุกูลวงษ์
ครู คศ.2 

boy

  นายอาทิตย์  อายุโย

ครู คศ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

director2

นายศราวุธ  รู้ปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 sompong

นายสมพงษ์ บุญนาม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

teetuch 

นายธีธัช กิติคุณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

การเข้าระบบ Email Microsoft Thailand

สมัครสมาชิก Gmail Fangwit

t-gmai