ระบบบันทึกความดี
      สำหรับนักเรียน  
    รหัสนักเรียน  
    รหัสผ่าน          
               
          โรงเรียนฝางวิทยาย        

คณะผู้จัดทำ

นาย ภาณุวัฒน์ แพงบุดดา
นาย อภิสิทธิ์ ปะสาวะเท
นางสาว รัชนี พิมล
โรงเรียนฝางวิทยายน