ภาษาไทย Print

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

nidnoy

 

 นางสาวทิพย์อุดม  แปยอ

     ครู คศ.2 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

krukeaนางปิยะมาศ ทักษะวรบุตร
ครู คศ.2 

 

mew

 นางสาวเกศสุดา จุฬานนท์
ครู คศ.1 

no_picture

 

 นางสาวภัททิยา โงะบุดดา
ครูอัตราจ้าง