สังคมศึกษา Print

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

pat

 

 นางสุพัฒน์  นาทัน

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

watcharaponนางสาววัชราพร ศรีเมืองบุญ
ครู คศ.3 

 

thongmak02

 นายทองมาก ดอนอ่อนเบ้า
ครู คศ.3 

chalekron

  นางสาวชลีกร ชาเคน

ครู คศ.3