คณิตศาสตร์ Print

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

komkum

 

 นางสาวคมขำ  พิมพ์บึง

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

kunnika002นางสาวกรรณิการ์ อาสนาทิพย์
ครู คศ.3 

 

haluethai

 นางหฤทัย อนุกูลวงษ์
ครู คศ.2 

boy

  นายอาทิตย์  อายุโย

ครู คศ.1