คณิตศาสตร์ Print

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 
             

kunnika002

นางกรรณิการ์ รัตนกิจธำรง 
ครู คศ.3 
(หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์)
  

 

 

 komkum

นางสาวคมขำ พิมพ์บึง
ครู คศ. 3 

 

 no picture
นางสาวเวียงแก้ว  สะอาด 
         
ครู คศ.3

 haluethai

นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
ครู คศ.2

  no picture
นายอาทิตย์  อายุโย

    ครูผู้ช่วย

    

 

 no picture

นายสุทธิพร  จันทร์บิล

       ครูอัตราจ้าง